Duce akenge runtu, 27 Myandagaro 2016

Inyuma y'itanganzwa ry'amanota yafatiweko ku banyeshure bo mu myaka y'10 n'iy'9 kugira bazoje mu nyigisho z'igice ca kabiri c'inyigisho y'ishure nshingiro, abana n'abavyeyi bavuga...