Isoko rusangi, 29 ntwarante 2012

Cerekeye ingaruka z'igiturire kw'iyinjira ry'Uburundi mw'isoko rusangi. Umviriza:

Isoko rusangi, 26 nzero 2012

Cerekeye ingene abadandaza babarundi bahiganwa mu rudandaza.Umviriza:

Isoko rusangi, 21 ruheshi 2012

Cerekeye ingene amabanki akora mu gufasha abanyagihugu kwiteza imbere.

Isoko rusangi, 13 gitugutu 2011

Bernard Bankukira aganira n'abatumire biwe ku vyerekeye amategeko yategekanijwe na Reta mu ntumbero yo kwinjira vy'ukuri mw'isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu muryango wa...

Isoko rusangi, 03 munyonyo 2011

Ikiganiro cari cerekeye inzitizi zishobora kwibonekeza mu kwinjiza no mu gusohora ibidandazwa mu gihe Uburundi bwinjiye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa...

Isoko rusangi, 09 ruhuhuma 2012

Cerekeye ihiganwa ry'abadandaza bisumbuye. Umviriza:

Isoko rusangi, 24 rusama 2012

Cerekeye ingene igihugu c'Uburundi catunganije uburyo bwo gusuzuma ibidandazwa vyinjira mu gihugu.

Isoko rusangi, 08 kigarama 2011

Ingene abanyagihugu bo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko bava mu gihugu baja gukorera mu kindi (Circulation des services). Umviriza:

Isoko rusangi, 24 munyonyo 2011

Cerekeye itagisi nyongeragaciro, canke TVA/VAT. Umviriza