Isoko rusangi, 22 munyonyo 2012

Cerekeye inzitizi zijanye n'ururimi ku barundi basanzwe barangurira imirimo yabo mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika Y'ubuseruko.

Isoko rusangi, 27 gitugutu2011

Cerekeye uruja n'uruza rw'ibidandazwa mu Burundi kuva aho Uburundi bwinjiriye mw'isoko rusangi rihuza ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Umviriza:

Isoko rusangi, 06 gitugutu 2011

Ni ikiganiro cerekeye ugukangurira abanyagihugu n'ubutegetsi ku vyerekeye isoko rusangi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Kino kiganiro ca mbere kigatanga umuco kw'ido n'ido ry'iyo...

Isoko rusangi, 24 rusama 2012

Cerekeye ingene igihugu c'Uburundi catunganije uburyo bwo gusuzuma ibidandazwa vyinjira mu gihugu.

Isoko rusangi, 03 nzero 2013

Cerekeye ingene abarundi, cane cane abadandaza, bitabira igikorwa co gutanga amakori n'amatagisi mu Burundi. Mugishikirizwa na Bernard Bankukira.