Ku nama, 25 Nyakanga 2016

Inyaka 2 igiye kurangira umurwi ujejwe kumenya ukuri ku vyashikiye uburundi ushizweho, CVR. Mbega woba uriko ukora gute? Ugejeje he igikorwa? Kurikirana ikiganiro...