Duce akenge runtu, 22 Gitugutu 2016

Inyuma y’ukwezi umwaka w’ishure w’2016 ushira 2017 utanguye, ivyigwa birabandanya. Mu amashure amwe amwe twagendeye yo mu ntara zitandukanye nka Muyinga, Cibitoke...

Duce akenge runtu, 01 Gitugutu 2016

Abanyeshure bashika ibihumbi 80 bo mu mwaka w’icenda w’ishurishingiro no mu mwakaw’icumi, nibobayobewe ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kwunguruzwa. Ishirahamwe risanzwe rikurikirana...

Duce akenge runtu, 24 Nyakanga 2016

Umwaka w'ishure haba mu mashure matomato be n'ayisumbuye utangurana nuyu wa 26 Nyakanga, bisa n'ibitevye; ibitari bimenyerewe. Abavyeyi be n'abarerwa bakagira amakenga ko gutangura...

Duce akenge runtu, 3 Nyakanga 2016

Ubushikiranganji bw'indero mu Burundi buherutse gutanga umuco mu bijanye n'ingene inyigisho zizoba zitunganijwe mw'ishure rikurikira ishure nshingiro. Buti abana bazodubura ni abazoba bayobewe hama...

Duce akenge runtu, 27 Myandagaro 2016

Inyuma y'itanganzwa ry'amanota yafatiweko ku banyeshure bo mu myaka y'10 n'iy'9 kugira bazoje mu nyigisho z'igice ca kabiri c'inyigisho y'ishure nshingiro, abana n'abavyeyi bavuga...

Duce akenge runtu, 27 Myandagaro 2016

Inyuma y'itanganzwa ry'amanota yafatiweko ku banyeshure bo mu myaka y'10 n'iy'9 kugira bazoje mu nyigisho z'igice ca kabiri c'inyigisho y'ishure nshingiro, abana n'abavyeyi bavuga...